Labākais laiks zemeņu stādīšanai

Dzīvo gudri! 26.augusts
 
Pixabay
Zemenes var stādīt gan pavasarī, gan vasaras izskaņā, arī vēl augustā.

Lai varētu cerēt uz labu ražu nākamajā gadā, zemeņu stādiem jāpaspēj iesakņoties. Tāpēc labākais stādīšanas laiks ir jūlijs, augusts. Ie­stā­dot vē­lāk - sep­tem­brī, ne­būs tik ba­gā­ta ra­ža, tur­klāt var ga­dī­ties, ka ze­me­nes slik­tāk pār­zie­mos, ja ne­pa­gūs ie­sak­ņo­ties, vēsta žurnāls "Māja".

Zemenēm piemērotākā augsne

Zemenēm vis­pie­mē­ro­tā­kā ir smilš­mā­la vai māl­smilts aug­sne, lai nav vieg­la smilts un tīrs māls.

Prin­ci­pā jeb­ku­rā Lat­vi­jas no­va­dā var at­rast šai kul­tū­rai pie­mē­ro­tu ze­mi. Pro­tams, daudz at­ka­rīgs no kop­ša­nas - no mēs­lo­ša­nas, lais­tī­ša­nas, au­gu aiz­sar­dzī­bas lī­dzek­ļu lie­to­ša­nas. Pirms stā­dī­ša­nas jā­no­vēr­tē, cik aug­lī­ga ir aug­sne, vai lauks nav pā­rāk no­pli­ci­nāts. Bū­tu la­bi ie­strā­dāt kā­du no or­ga­nis­ka­jiem mēs­lo­ju­miem: zaļ­mēs­lo­ju­mu vai arī kūts­mēs­lus. Ja var da­būt kūts­mēs­lus, la­bāk der no­stā­vē­ju­šies, ne­vis svai­gi. Tā­dus var ie­strā­dāt aug­snē, ja stā­dī­ju­mus ie­rī­kos nā­ka­ma­jā ga­dā. Ie­strā­dā­jot zaļ­mēs­lo­ju­mu, va­ja­dzēs no­gai­dīt kā­das trīs ne­dē­ļas, ka­mēr tas ze­mē pa­gūst sa­da­lī­ties.

Tie saim­nie­ki, ku­ri ne­var da­būt nedz kūts­mēs­lus, nedz arī zaļ­mēs­lo­ju­mu, var iz­man­tot kom­plek­so mēs­lo­ju­mu. To ie­tei­cams iz­man­tot na­ba­dzī­gām aug­snēm, der tā­di, kas pa­re­dzē­ti spe­ci­ā­li ze­me­nēm vai dārz­ko­pī­bas kul­tū­rām.

Noderēja?

Pievienot komentāru →

Komentē

 
Anonīms
 
Nav pievienotu komentāru. Esi pirmais!
 

Lasītākie

Autorizācija