Sulu kokteiļi - veids, kā padarīt tavu ēdienkarti veselīgāku; izmēģini receptes!

Uzturs 3.jūnijs
 
Pixabay
Lelde Veinberga
 
Su­lu kok­tei­ļi ir veids, kā ie­kļaut ēdien­kar­tē da­žā­du aug­ļu un dār­ze­ņu kom­bi­nā­ci­jas un uz­ņemt or­ga­nis­mam ne­pie­cie­ša­mās mi­ne­rāl­vie­las un vi­ta­mī­nus. Gal­ve­nais priekš­no­tei­kums – būt ra­do­šam un ļau­ties gar­šu daudz­vei­dī­bai!

Lie­ne SON­DO­RE, ser­ti­fi­cē­ta uz­tu­ra spe­ci­ālis­te:

- Cil­vē­kam jau no ma­zot­nes jā­uz­ņem trīs līdz pie­cas aug­ļu un dār­ze­ņu por­ci­jas die­nā. Strā­dā­jot ar pa­cien­tiem, va­ru se­ci­nāt, ka tie­ši šī sa­da­ļa kli­bo. Aug­ļi un dār­ze­ņi sa­tur vi­ta­mī­nus, mi­ne­rāl­vie­las, anti­ok­si­dan­tus, balast­vie­las, kas ne vien uz­la­bo ēdie­na gar­šu, bet arī lab­vē­lī­gi ie­dar­bo­jas uz mū­su or­ga­nis­mu. Uz­tur­spe­ci­ālis­tu ska­tī­ju­mā vis­la­bā­kais ir ēst ve­se­lu dār­ze­ni - ar vi­sām šķied­rām, mi­zu un mīk­stu­mu. Sa­vu­kārt aiz­ņem­tiem cil­vē­kiem su­la var aiz­stāt ne­lie­lu mal­tī­ti vai de­ser­tu, īpa­ši tad, ja tai pie­vie­no pār­slas vai jo­gur­tu. Bet, pro­tams, ne­va­jag at­teik­ties arī no svai­ga bur­kā­na vai kā­pos­ta.

Ma­ziem bēr­niem ne­va­ja­dzē­tu dot uz­reiz kon­cen­trē­tas su­las, bet at­šķai­dīt tās ar ūde­ni. Aiz­rau­ties ne­va­ja­dzē­tu arī ar dār­ze­ņu, pie­mē­ram, kā­pos­tu, su­lām. Ie­priekš ne­pār­bau­dī­tas lie­tas bēr­nu uz­tu­rā jā­ie­kļauj pa­kā­pe­nis­ki, sā­kot ar ļo­ti ma­zām de­vām - ma­zam bēr­nam pie­tiek ar tēj­ka­ro­ti vai ēdam­ka­ro­ti, lai pār­bau­dī­tu, vai nav kā­da aler­ģis­ka re­ak­ci­ja.

Gal­ve­nais, kas jā­uz­sver - su­la ir ēdiens. Īpa­ši aug­ļu su­lās ir cu­kurs, tā­pēc tās ir ka­lo­ri­jām ba­gā­tas. Vis­ve­se­lī­gāk bū­tu likt klāt arī bie­zu­mus, lai or­ga­nisms da­bū­tu arī balast­vie­las. Bū­tis­ka su­lu priekš­ro­cī­ba ir tas, ka tās var mik­sēt. Ta­gad ak­tu­āli ir spi­nā­ti un da­žā­das zā­lī­tes, ko var blen­de­rēt ko­pā ar ba­nā­niem un pa­ni­ņām. Tā­pat var sa­jaukt gur­ķi, se­le­ri­jas kā­tu un pa­ni­ņas, gar­šas uz­la­bo­ša­nai var pie­vie­not pi­pa­rus vai ci­tus garš­au­gus. Nav jā­bai­dās ris­kēt un pa­šam jaukt kom­bi­nā­ci­jas. Su­lu kok­tei­li var pa­pil­di­nāt ar mi­ne­rāl­ūde­ni, pa­ni­ņām, ke­fī­ru, bez­pie­de­vu jo­gur­tu.

Pixabay

Vei­ka­lā ir plašs aug­ļu klāsts, tā­pēc ie­sa­ku ne­bai­dī­ties no ie­ves­ta­jiem aug­ļiem, tū­līt sāk­sies arī mū­su pa­šu aug­ļu un ogu se­zo­na.

Su­la vis­vēr­tī­gā­kā ir tū­līt pēc iz­spie­ša­nas vai blen­de­rē­ša­nas, bet jā­at­ce­ras, ka bie­šu su­la ir vie­nī­gā, ku­ra kā­du lai­ku pēc iz­spie­ša­nas jā­pa­tur, jo tā ir tik stip­ra, ka var ap­de­dzi­nāt gre­mo­ša­nas trak­tu.

Ka­nē­ļa šarms (2 per­so­nām)

SA­STĀV­DA­ĻAS:

 • 1 ābols
 • 2 bum­bie­ri
 • 200 ml al­ve­jas dzē­rie­na
 • 1 tēj­ka­ro­te ka­nē­ļa

PA­GA­TA­VO­ŠA­NA: aug­ļus no­ska­lo, iz­spiež no tiem su­lu. Pie­vie­no al­ve­jas dzē­rie­nu un pa virs­u uz­kai­sa ka­nē­li.

Pixabay

Pil­na die­na (2 per­so­nām)

SA­STĀV­DA­ĻAS:

 • 1 avo­ka­do
 • 1 man­go
 • 1 laims
 • 3 apel­sī­ni
 • pus­e sau­jas ba­zi­li­ka

PA­GA­TA­VO­ŠA­NA: no­mi­zo man­go un avo­ka­do. Iz­spiež lai­ma un apel­sī­nu su­lu, kam pie­vie­no man­go, avo­ka­do, ba­zi­li­ku un vi­su sa­blen­de­rē. Ja vē­las kok­tei­li šķid­rā­ku, pie­vie­no dze­ra­mo ūde­ni.

Pixabay

Ba­gā­tī­bu sa­la (2 per­so­nām)

SA­STĀV­DA­ĻAS:

 • 4 ki­vi
 • 1 avo­ka­do
 • 1 greip­frūts
 • 2 sau­jas spi­nā­tu
 • 1 sau­ja svai­ga kvie­šu zel­me­ņa (vai 1 tēj­ka­ro­te pul­ve­ra)

PA­GA­TA­VO­ŠA­NA: no­mi­zo avo­ka­do, ki­vi un iz­griež greip­frū­ta fi­le­jas. Liek vis­as sa­stāv­da­ļas blen­de­ra krū­zē un sa­maļ vien­da­bī­gā kok­tei­lī. Ja vē­las šķid­rā­ku kok­tei­li, pa­pil­dus pie­vie­no dze­ra­mo ūde­ni.

Pexels

Ba­gā­tā kun­dze (2 per­so­nām)

SA­STĀV­DA­ĻAS:

 • 1 ba­nāns
 • 120 ml ko­kos­riek­stu pie­na
 • 200 ml dze­ra­mā ūdens
 • 1 ēdam­ka­ro­te ze­mes­riek­stu
 • 1 tēj­ka­ro­te me­dus
 • pus­e sau­jas pi­par­mēt­ru

PA­GA­TA­VO­ŠA­NA: no­mi­zo ba­nā­nu, liek ko­pā ar vi­sām sa­stāv­da­ļām blen­de­ra trau­kā, sa­maļ kok­tei­lī.

Noderēja?

Pievienot komentāru →

Komentē

 
Anonīms
 
Nav pievienotu komentāru. Esi pirmais!
 

Lasītākie

Autorizācija